Logo Krakowa

Open menu

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSIŚIM.
    2. część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSIŚIM

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Mołoko, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziby Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie 31-450, ul.Ułanów 9.

Spełnia  minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Przestrzenie komunikacyjne budynku posiadają bariery  poziome-/komunikacja  pozioma – korytarze/
  2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich  pomieszczeń
  3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny- tablice informacyjne, portier
  4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości  ewakuacji – oznaczenie dróg ewakuacyjnych , instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania  na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie  w postaci elektronicznego  pliku zawierającego tekst  łatwy do czytania / z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym/
  2. Zapewnienie komunikacji z Zespołem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik  schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi  klienta  z niepełnosprawnością ruchomą w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu  do budynku Zespołu.

 Najlepsze Technikum 2021 - Brązowa Odznaka

 

 

 


   

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Adran i Arkadiusz - laureaci XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 RUSZAJ poprawki